Megalakult az első hazai radikalizálódás megelőzéséért és visszaszorításáért dolgozó szakemberi hálózat


    A nemzetközi biztonsági környezetben beállt jelentős változások az elmúlt esztendőkben Magyarország biztonságérzetét sem hagyta érintetlenül. Ezeket a folyamatokat tovább fokozta a hazánkat földrajzi elhelyezkedéséből érő nemzetközi események, főként a nagy volumenű és intenzitású illegális migráció annak járulékos problémáival. A megváltozott nemzetközi biztonsági környezetben tovább erősödött a szélsőséges szervezetek és csoportok tevékenysége az európai térségben, amely szervezetek és személyek egy demokratikus környezetben romboló eszközökkel juttatnák érvényre ideológiai meggyőződésüket. Ezen szélsőséges, erőszakhoz folyamodó személyek megfékezése egységes fellépést, illetve több szakterületet is érintő, átfogó kezelést igényel. Az esetleges erőszakos cselekmények, a tiltott toborzás és a terrorista propaganda terjesztése megakadályozásának legfontosabb pillére a megelőzés, a radikalizálódás korai jeleinek felismerése, illetve az erre adható adekvát válaszok megfogalmazása, hiszen tapasztalatból tudjuk, hogy a terrorcselekmények és az egyéb szélsőséges ideológiákból fakadó bűncselekmények megelőzése akkor lehet sikeres, ha már a folyamat kezdetétől jelen van a megelőző szándék, a felismerési képesség, illetve egy szilárd alapokon nyugvó együttműködés a társadalom kulcsfontosságú szereplői között.

   Habár az extrémista ideológiák motiválta terrorizmus és egyéb szélsőséges bűncselekményekhez vezető erőszakos radikalizálódás nem ismer már országhatárokat, ennek a megelőzése elsősorban a tagállamok, valamint a helyi, regionális és nemzeti szintű hatóságok feladata. A radikalizálódás megelőzése több szakmai és szakpolitikai területet érint, ezért fontos társadalmi, köz- és nemzetbiztonsági szempontból a hatékony megelőzést elősegítő struktúrák időben történő kiépítése és egy széles szakemberi körből álló bázis megalapozása. A prevenció biztonsági szempontból történő megközelítésének fontos kiindulópontja a demokrácia, a szabadság és az emberi méltósághoz való jog, hiszen a szélsőséges ideológiai indíttatású bűncselekmények az emberek és a társadalom biztonságérzete mellett a nyitott társadalom értékrendje ellen irányul.

   A korai megelőzés fontosságára való tekintettel 2016. szeptemberében a Migrációkutató Intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Nemzetbiztonsági Intézet életre hívta az első hazai radikalizálódás megelőzéséért és visszaszorításáért dolgozó szakemberek munka- és kutatócsoportját is. A hálózat gyakorlati működéséért és koordinálásáért a Nemzetbiztonsági Intézet felel, azzal a céllal, hogy a releváns hazai kormányzati szervek, hatóságok, tudományos intézetek és civil szervezeteinek szakembereit gyűjtse össze egy tudományos alapokat is figyelembe vevő, hatékony együttműködés érdekében. A hálózat további célja a szakmai közösség számára egy folyamatosan bővülő tudásbázis létrehozása, valamint a témakörrel foglalkozó szakemberek folyamatos képzése és továbbképzése. A hazai kutatóműhely titkára: dr. Sántha Hanga ().

A hálózat tevékenysége az alábbi alaptételekből indul ki:

  • A terrorizmust és egyéb szélsőséges bűncselekményeket többfajta ideológia táplálja, viszont a radikalizálódási folyamatok egyéni tényezőinek gyakori hasonlósága egy szélesebb és interdiszciplináris alapokon nyugvó, horizontálisabb együttműködést igényel. A radikalizálódás, mint összetett szociális folyamat, több szakterület tapasztalatait szükségelteti a hatékony megelőzés és megfékezés érdekében.
  • Az eddigi, főként európai tapasztalatok azt mutatják, hogy a radikalizálódás általában nem légmentes térben történik, hanem a radikalizálódás veszélyének kitett személyek társadalmi interakciójuk folyamán több emberrel és hatósággal érintkeznek. Ugyanezen tapasztalatok azt is mutatja, hogy a radikalizálódási folyamat többek között az internet és a közösségi média elterjedésével jelentősen felgyorsulhat. Ezért a radikalizálódási folyamat megfékezése érdekében foganatosított érdemi válaszok feltételeznek egy fajta észlelési képességet a lakosság körében is.
  • Napjaink tapasztalatai azt is illusztrálják, hogy a merényleteket nem feltétlenül egy szervezett csoport tagjai követik el, hanem magányos merénylők, akiknek támadásai mögött nem (vagy csak korlátozott mértékben) áll szervezeti irányítás. Ezen merénylők tevékenysége kiszámíthatatlansága és kötetlensége miatt is fokozottan nehezíti a rendvédelmi szervek bűnmegelőzési és bűnfelderítői munkáját. A rendvédelmi szervek közrelépése előtt, a bűncselekményhez vezető folyamat elindulásától kezdődően viszont több társadalmi szereplő érintkezhet az adott személlyel, akiknek tudása és tapasztalata fontos lehet megelőző szempontból.
  • A megelőzésnek jelentős előnyei nem csupán emberi és biztonsági szempontból hangsúlyosak, de költséghatékonysági érvek is mellette szólnak.

A hálózat tervezett tevékenysége

  • Egy online tudástár az elérhető hazai, európai és nemzetközi hasznosítható gyakorlatokkal és tapasztalatokkal az erőszakos radikalizálódás megelőzését illetően.
  • Műhelyek és képzési lehetőségek szervezése a hazai szakmai közösség számára.
  • Tudományos igényű tanulmánykötet szerkesztése, amely felvázolja napjaink hazai és európai erőszakos radikalizálódással kapcsolatos kihívásait, kockázatait és fenyegetéseit.
  • Évente nemzetközi konferencia megszervezése, amely a tudás- és tapasztalatcsere szükségességéből kiindulva zárkóztatná fel a hazai kezdeményezéseket az európai és nemzetközi, erőszakos radikalizálódás visszaszorítására irányuló erőfeszítésekhez.

Következő események

2016. decemberében kétnapos konferencia és interaktív műhely szervezése a hazai és a nemzetközi, erőszakos radikalizálódást megelőző tapasztalatokról.

A hálózatba való felvételre az alábbi címen lehet jelentkezni: ().

Levelükben kérjük, tüntessék fel jelenlegi munkájuk relevanciáját az erőszak radikalizálódás megelőzése szempontjából, illetve azokat a képességeiket melyekkel hozzá kívánnak járulni a munkacsoport és kutatócsoport munkájához.