NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

Az Intézet rendeltetése

Az Intézet alaprendeltetése a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának alap (BSc) és mesterszintű (MSc) képzése az Egyetemen folyó egyetemi oktatás keretei között.

Nemzetbiztonsági Felsővezetői Tanfolyamot működtet a nemzetbiztonsági szolgálatok felsővezetői utánpótlás biztosítása céljából.

Az Intézet ezen kívül ellátja a nemzetbiztonsági tudományszakon folytatott doktori (PhD) és felsővezetői (vezérkari) képzéssel kapcsolatos oktatói-kutatói feladatok szervezését, irányítását és részt vesz azok végrehajtásában, továbbá – elsősorban az oktatással, tananyag-fejlesztéssel összefüggésben – nemzetbiztonsági témájú tudományos kutatást folytat, kapcsolatot tart a megrendelő szervezetekkel, valamint a hazai és külföldi szakmai-tudományos műhelyekkel és kutatóhelyekkel és részt vesz az Egyetem karain és intézeteinél, valamint más szakokon folytatott nemzetbiztonsági vagy ahhoz kapcsolódó oktatásban és kutatásban.

Fentiek érdekében az Intézet tervezi a nemzetbiztonsági és a polgári nemzetbiztonsági szak oktatási feladatait, a szak-, szakirány- és tantárgyfelelősök bevonásával irányítja és koordinálja a nemzetbiztonsági képzéssel összefüggő valamennyi tantárgy oktatását és tananyag-fejlesztését. Az Egyetem más karain és intézeteinél működő szakok és szakirányok vonatkozásában az Egyetem képzési programjával összhangban az indokolt igényeknek megfelelően kidolgozott tantárgyi programok alapján ismereteket nyújt a nemzetbiztonság, a hírszerzés és az elhárítás elméleti tudományterületeiről, megalapozva, illetve továbbfejlesztve a hallgatók ismereteit, szélesítve általános műveltségüket, segítve ezzel a nemzetbiztonsági tudatosság kialakítását.

Szervezi és műveli a nemzetbiztonsággal kapcsolatos tudományos kutatómunkát mind a BSc., mind az MSc. és a PhD. szintű oktatás előadóinak és hallgatóinak bevonásával.